Törvények, rendelkezések

Általános működési jogszabályok és más külső szabályozók nyilvántartása
 
Törvények, rendeletek
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 
Cégműködés alaptörvényei:
2006. évi IV. törvény Törvény a gazdasági társaságokról - Hatályát vesztette
2006. évi V. törvény Törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
 
Számviteli alaptörvény:
2000. évi C. törvény a számvitelről
 
Munkaügyi alaptörvények:
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről - Hatályát vesztette
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 
Fontosabb törvények az adózásról:
2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről - Hatályát vesztette
2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
2017. évi CLI törvény az adóigazgatási rendtartásról
 
Társadalombiztosítási alaptörvények:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről - Hatályát vesztette
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
 
Egyéb törvények, szabályozások
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról - Hatályát vesztette
54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
Készítette: Palásti Szabina
Jóváhagyta: dr. Balics István
Felülvizsgálat időpontja: 2020.11.24

 

Szakmai Jogszabályok nyilvántartása
 
Ssz. Követelmény Hatályos Megjegyzés Követelmény Teljesülés
Száma Címe
1. 40/2015. (VI. 30.) NFM rendelet A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 2015.07.01 Hatályát vesztette: 2015.07.02, 2010: CXXX törvény 12 § (3) bekezdése alapján.    
2. 39/2015. (VI. 30.) NFM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 2015.07.01 Hatályát vesztette: 2015.07.02, 2010: CXXX törvény 12 § (3) bekezdése alapján.    
3. 34/2015. (VI. 29.) NFM rendelet Az utak használatáért fizetendő díjjal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról 2015.06.30      
4. 1424/2015. (VI. 25.) Korm. határozat A KEOP-7.9.0/12-2013-0038 azonosító számú („Complex hulladékkezelési, hulladékártalmatlanítási és hulladék hasznosítási stratégiai tervezése és kidolgozása hulladékból történő energiatermelés céljából” című) projekt közbeszerzési eljárásának megindításához történő hozzájárulásról 2015.06.25 Hatályát vesztette: 2018.12.28, 1829/2018 (XII.27) Korm. Hat. 2. pont 2.367 alpontja alapján.    
5. 23/2015. (IV. 23.) MvM rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása 2015.04.24 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása, Hatályát vesztette: 2015.04.25, 2010: CXXX t. 12§ (3) bekezdése alapján.    
6. 16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről 2015.04.24      
7. 92/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról 2015.04.10 Hatályát vesztette: 2015.04.11, 2010: CXXX törvény 12 § (3) bekezdése alapján.    
8. 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 2015.07.01 Hatályát vesztette: 2015.07.02, 2010: CXXX t. 12§ (3) bekezdése alapján.    
9. 116/2014. (IV. 3.) Korm. Rendelet A közúti fuvarozást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról 2014.07.01 Hatályát vesztette: 2014.07.02, 2010: CXXX t. 12§ (3) bekezdése alapján.    
10. 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról 2014.04.04      
11. 2014. évi XI. törvény A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 2015.08.02 Hatályát vesztette: 2017.12.12, 2017: CLXXIX t. 40 § 38. pontja alapján.    
12. 261/2011. (XII.7) Korm. Rendelet A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról 2011.12.08      
13. 135/2013. (XII.29.) VM rendelet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése irántieljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendőigazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendeletmódosításáról 2014.01.29 Hatályát vesztette: 2014.01.30, CXXX t. 12§ (3) bekezdése alapján.    
14. 292/2013. (VII.26) Korm. Rendelet A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáróállami szervek kijelöléséről 2013.06.04      
15. 44/2013. (XII. 29.) MNB rendelet A felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről 2014.01.01 Hatályát vesztette: 2019.01.01, a 17/2018. (V.29.) MNB rendelet 10 §-a alapján.    
16. 29/2013. (XII. 16.) MNB rendelet Az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlésieljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikusűrlapok benyújtásának technikai feltételeiről 2014.01.01 Hatályát vesztette: 2014.06.04, a 19/2014 (VI. 3.) MNB rendelet 10 § (2) bekezdése alapján.    
17. 95/2013. (X. 14.) VM Rendelet A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhezkötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésénekrészletes szabályairó 2013.11.14      
18. 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 2013.09.05      
19. 318/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól 2013.08.29      
20. 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet A hulladékjegyzékről 2013.09.04      
21. 310/2013. (VIII. 16.) Korm. Rendelet A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokravonatkozó részletes szabályokról 2013.08.24      
22. 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése irántieljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendőigazgatási szolgáltatási díjakról 2013.09.15      
23. 292/2013. (VII. 26.) Korm. Rendelet A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről 2013.07.27      
24. 2013. évi CXXV. Törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 2013.07.12 2015. június 30.-át követően minősítési engedély    
25. 57/2013. (II.27) Korm. Rendelet A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 2013.02.28      
26. 1348/2013. (VI. 19.) Korm. Határozat Az elektronikus útdíjrendszer kialakításához kapcsolódó, a rendszer biztonságos üzemeltethetőségét biztosító beruházások, hálózati kommunikációs infrastruktúra kialakítása érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 2013.06.19      
27. 209/2013. (VI. 18.)Korm. Rendelet Az autópályák,autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. Törvény végrehajtásáról 2013.06.19      
28. 1343/2013. (VI. 17.) Korm határozat Az e-útdíj rendszer működtetésének induló költségeihez szükséges költségvetési források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 2013.06.17      
29. 29/2013. (VI. 12.) NFM rendelet Az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatóknak, valamint az egyetemes útdíjszolgáltató által a bevallási közreműködők és a viszonteladók részére fizetendő átalány-költségtérsítés számításáról és mértékéről 2013.07.01      
30. 5/1990. (IV.12) KÖHÉM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 1990.07.01      
31. 19/2013. (V. 9.) NFM rendelet Az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalma elektronikus díjszedési rendszer eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről 2014.04.15 Hatályát vesztette: 2016.12.31, a 76/2016. (XII.30.) NFM rendelet 3 §-a alapján.    
32. 36/2007. (III.26) GKM rendelet Az autópályák,autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III.26.) GKM rendelet módosításáról 2007.07.01      
33. 1138/2012. (V. 3.) Korm. Határozat A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetéséről 2012.05.03      
34. 2012. évi CLXXXV.tv. a hulladékról 2013.01.01      
35. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 2014.09.05 Hatályát vesztette: 2015.01.01, 385/2014. (XII.31.) Korm. Rendelet 16 § (1) bekezdése alapján.    
36. 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 2013.01.01      
37. 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 2014.11.15 Hatályát vesztette: 2015.01.01, a 309/2014. (XII.11.) Korm. Rendelet 20 §-a alapján.    
38. 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 2013.01.02 Hatályát vesztette: 2014.09.05, a 222/2014. (IX.4.) Korm. Rendelet 2 § 373 alapján.    
39. 64/2008. (III.28.) Korm. Rendelet A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 2008.03.31      
40. 77/2009.(XII.15.)KHEM-IRM-KvVMegyüttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól 2010.01.01      
41. 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet A hulladéklerakással valamint a hulladéklerakókkal kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 2006.04.13 A 92/2007. (XI.28.) KvVM rendelet módosította Hulladéklerakók kialakítása, üzemeltetése, engedélyeztetése  
42. 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 2015.01.01      
43. 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 2015.01.01      
44. 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 2006.01.01      
45. 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 2013.05.10      
46. 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 2014.09.30      
47. 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról 2016.04.01      
48. 69/2016. (III.31.) Korm. Rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól 2016.04.01      
49. 271/2001. (XII.21.) Korm. Rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 2002.01.01      
50. 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről 2004.01.06      
51. 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 2018.07.01      
52. 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről 2016.05.25      
53. 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról 2016.05.25      
54. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013.11.22      
Készítette: Palásti Szabina
Jóváhagyta: dr. Balics István
Felülvizsgálat időpontja: 2020.11.25

 

Könyezetvédelmi Jogszabályok nyilvántartása
 
Ssz. Követelmény Hatály kezdete Megjegyzések Követelmény Teljesülés Felelős
Száma Címe
1. 10/2010. (VIII. 18.)VM rendelet A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól 2010.08.25   vízminőségi határérték betartása vízmintamérés a monitoring kútban  
2. 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 1996.07.01 NEM RELEVÁNS engedélyeztetésnél betartásra figyelni teljesül valamennyi engedélyes és ügyvezetője
3. 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról 2018.01.01        
4. 6/2011. (I.14.) VM rend. A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 2011.01.15 NEM RELEVÁNS      
5. 4/2011. (I.14.) VM rend. A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 2011.01.15 NEM RELEVÁNS      
6. 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 2008.01.01 NEM RELEVÁNS      
7. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 2008.01.01 NEM RELEVÁNS      
8. 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről 2006.02.15 NEM RELEVÁNS      
9. 369/2014. (XII. 30.) Korm. Rendelet A hulladékká vált gépjárművekről 2015.01.01 NEM RELEVÁNS NEM RELEVÁNS    
10. 197/2014. (VIII. 1.) Korm. Rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 2014.08.09   NEM RELEVÁNS    
11. 317/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 2013.09.05   jogszabály betartása a közbeszerzésen elnyert közszolgáltatási szerződésben foglaltakkal együtt folyamatos ügyvezető
12. 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 2004.08.25   engedélyben foglaltak betartása folyamatos ügyvezető
13. 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről 2004.01.06 komposztáló engedélyben foglaltak betartása folyamatos ügyvezető
14. 309/2014. (XII. 11.) Korm. Rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 2015.01.01   engedélyben, jogszabályban foglaltak betartása környezetvédelmi megbízott által folyamatos ügyvezető
15. 246/2014. (IX. 29.) Korm. Rendelet Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 2014.09.30   a telep létesítményei új engedélyek megszerezve ügyvezető
16. 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 2013.01.01     folyamatos, az elszámolás is folyamatos ellenőrzés alatt ügyvezető
17. 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 2002.04.25 NEM RELEVÁNS engedélyben foglaltak betartása folyamatos ügyvezető
18. 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 2018.07.01        
19. 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 2002.01.01   kerülendő folyamatos ügyvezető
20. 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 2015.01.01 NEM RELEVÁNS      
21. 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 2015.08.15   veszéleshulladék gyűjtőhely, évi elszállítás folyamatos ügyvezető
22. 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet A hulladékjegyzékről 2013.09.04   használjuk teljes közszolgáltatás során folyamatos környezetvédelmi megbízott
23. 2012. évi CLXXXV.tv. A hulladékról 2013.01.01   folyamatos betartása folyamatos ügyvezető
24. 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 2013.01.01 környezetvédelmi megbízott által teljesül engedélyek folyamatos karbantartása folyamatos ügyvezető
25. 1/2002. (I.11.) Korm. rendelet A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 2002.03.01 NEM RELEVÁNS      
26. 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról 2001.01.01   folyamatos betartása valamennyi telephelyen folyamatos ügyvezető
27. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 2001.01.01   folyamatos betartása a telephelyen folyamatos ügyvezető
28. 1993. évi XCIII. Törvény A munkavédelemről 1994.01.01 67. § (1) Egyes államigazgatási eljárásokért, illetőleg egyes intézmények igazgatási jellegű szolgáltatásának igénybevételéért, továbbá egyes bírósági eljárási cselekményekért (szolgáltatásokért) díjat kell fizetni. folyamatos betartása valamennyi telephelyen folyamatos ügyvezető
29. 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 1994.01.01   folyamatos betartása a telephelyen folyamatos  
30. 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet A felszín alatti vizek védelméről 2004.08.05   teljes telephely folyamatos ügyvezető
31. 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 2009.04.17 szennyezettségi határértékek félévenkénti talajvíz vizsgálat folyamatos ügyvezető
32. 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 2000.08.01 veszély típusához igazodó védőeszköz folyamatos betartása valamennyi telephelyen folyamatos ügyvezető
33. 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 1990.07.01 Zajra, rezgésre, rádiófrekvenciás sugárzásra, légszennyezésre vonatkozó határértékek folyamatos betartása a telephelyen folyamatos ügyvezető
34. 2/1998. (I.16.) MüM A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről 1998.01.16 munkavégzés hatókörében tartózkodók időben felismerhessék a veszélyforrásokat folyamatos betartása valamennyi telephelyen folyamatos ügyvezető
35. 2011. évi LXXXV. törvény A környezetvédelmi termékdíjról 2011.09.01   különösen a haszonanyaggazdálkodás során folyamatos ügyvezető
36. 14/2015. (III. 31.) FM rendelet A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2015.04.01   engedélyeztetésnél engedélyeztetésnél ügyvezető
37. 71/2013. (VIII.15.) VM rendelet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról 2013.09.15 NEM RELEVÁNS teljesítése a közszolgáltatási szerződés feltétele engedélyeztetésnél ügyvezető
38. 292/2013.(VII.26.) Korm. rendeletet A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről 2013.08.27 NEM RELEVÁNS kijelölhető és kijelölt közszolgáltató a társaságunk figyelemmel vagyunk rá kijelölésnél ügyvezető
39. 310/2013.(VIII.16) Korm. rendeletet A hulladékgazdálkodási tervekre és megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról 2013.08.23 engedélyekhez is szükséges teljesítése a közszolgáltatási szerződés feltétele környezetvédelmi megbízott által teljesül ügyvezető
40. 318/2013.(VIII.28.) Korm. rendeletet A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljáról 2013.08.29   negyedéves adatszolgáltatás és díj fizetés környezetvédelmi megbízott által teljesül ügyvezető
41. 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről 2013.10.01 fogyasztóvédelmi referens megyénként 1 fő a szolgáltatási területen képzésen való részvétel kijelölése megtörtént ügyvezető
42. 2013. évi CXXXIV. törvény Egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 2013.07.21 társaságunk kijelölhető közszolgáltató kijelölhető és kijelölt közszolgáltató a társaságunk figyelemmel vagyunk rá kijelölésnél ügyvezető
43. 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról 2015.01.01 NEM RELEVÁNS      
44. 343/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 2012.01.01   figyelemmel vagyunk rá   ügyvezető
45. 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2015.07.01   betartjuk   ügyvezető
46. 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről , valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2015.07.01   betartjuk   ügyvezető
47. 2013. évi CXXV. Törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 2015.07.01 NEM RELEVÁNS     ügyvezető
48. 209/2013. (VI. 18.)Korm. Rendelet Az autópályák,autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. Törvény végrehajtásáról 2015.01.01   szállítás során betartjuk folyamatos ügyvezető
49. 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól 2010.01.01   folyamatosan ellenőrzött folyamatos ügyvezető
50. 57/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 2013.02.28 bajai bontó betartjuk rendelet szerinti telepengedélyek megszerezve ügyvezető
51. 197/2014. (VIII. 1.) Korm. Rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 2014.08.09 NEM RELEVÁNS      
52. 26/2014. (III.25) VM rendelet Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról 2014.04.03 NEM RELEVÁNS      
53. 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról 2014.04.04   adatszolgáltatási kötelezettség folyamatos ügyvezető
54. 2014. évi XI. törvény A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 2014.02.18 NEM RELEVÁNS számlázás során alkalmazzuk folyamatos ügyvezető
55. 246/2014. (IX.29.) Korm. Rend. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 2014.10.30 a) átvételi hely, hulladékkezelő telepek műszaki kialakítása, nyilvántartás vezetése, kezelése új engedélyek beszerezve folyamatos ügyvezető
b) a hulladékgyűjtő pont,
c) a hulladékgyűjtő udvar,
d) a munkahelyi gyűjtőhely,
e) az üzemi gyűjtőhely,
f) a hulladéktároló hely,
g) a komposztálótelep,
h) az átrakóállomás, valamint
i) a válogatómű létesítmények kialakítására és üzemeltetésére terjed ki.
56. 43/2016. (VI. 28.) FM rendelete A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról 2016.07.01 összes létesítmény engedélyeztetésnél betartjuk kv-i megbízott ügyvezető
57. 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről 2016.06.01 betartjuk negyedéves adatszolgáltatás NHKV felé folyamatos ügyvezető
58. 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról 2016.06.01 betartjuk negyedéves adatszolgáltatás NHKV felé folyamatos ügyvezető
59. 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról 2016.03.31 NEM RELEVÁNS   folyamatos  
60. 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól 2016.04.01 Közszolgáltató-NHKV kapcsolatának szabályozása, nem releváns   folyamatos  
61. 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről 2013.02.05   időszaki felülvizsgálat folyamatos ügyvezető
62. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 2006.04.13 lerakási tevékenység teljes körű szabályozása monitoring, hull analízis, átvételi követelmények, lerakásra kerülő hulladékok összetétele, stb. folyamatos ügyvezető

 

Készítette: Palásti Szabina
Jóváhagyta: Tombácz Szintia
Felülvizsgálat időpontja: 2020.11.24